เงินกู้โครงการพิเศษวิกฤตโควิด 19 รอบที่ 2Download แบบฟอร์ม เงินกู้โครงการพิเศษวิกฤตโควิด 19 รอบที่ 2

1. ประกาศ เงินกู้โครงการพิเศษวิกฤตโควิด 19 รอบที่ 2

2. ใบปะหน้า คำขอกู้ - เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

3. คำขอกู้ (ปริ้น หน้า-หลัง)

4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน

5. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนผู้กู้

6. (3ชุด) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ สอ.รบ.

7. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำฯ

8. ใบรับรองความเป็นโสด

9. ใบบันทึกข้อตกลงการหักชำระหนี้ฯ เอกชน